Regulamin

Regulamin sklepu Internetowego Bardahl prowadzonego przez HOTR Sp. z o.o.

obowiązujący od dnia 1 stycznia 2018 roku.

Sklep internetowy działający pod adresem www.bardahl.pl prowadzony jest przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością HOTR z siedzibą w Szczecinie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000700294, posiadającą NIP: 8513214609 oraz REGON: 368558441

Użytkownik oraz każda inna osoba może komunikować się z Usługodawcą przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych w pkt. 1.1 powyżej oraz następujących danych kontaktowych:

adres poczty elektronicznej: biuro@bardahl.pl

telefon: +48 516 198 144

 

 1. Definicje

1.1.     Sklep Internetowy – Sklep dostępny pod adresem www.bardahl.pl za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

1.2.     Klient – (a) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (b) osoba prawna; albo (c) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

1.3.     Usługodawca - HOTR Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000700294, posiadającą NIP: 8513214609 oraz REGON: 368558441

1.4.     Sprzedawca -  HOTR Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000700294, posiadającą NIP: 8513214609 oraz REGON: 368558441

1.5.     Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.6.     Dzień Roboczy – oznacza dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Polski

1.7.     Umowa sprzedaży, Umowa – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego

1.8.     Kodeks cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.9.     Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

1.10.Zamówienie– oświadczenie woli Klienta składane za pomocą formularza zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu.

 1. Usługi Elektroniczne świadczone w Sklepie Internetowym: Konto oraz Formularz Zamówienia.

2.1.     Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po zarejestrowaniu się przez Usługobiorcę w Sklepie za pomocą Formularza Rejestracji. Usługobiorca zobowiązany jest podać w Formularzu Rejestracyjnym dane zgodne ze stanem faktycznym tj.: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2.2.     Usługa Elektroniczna - Konto - świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca w każdej chwili, bez podania przyczyny ma możliwość usunięcia swojego indywidualnego Konta poprzez skorzystanie z przycisku „usuwanie konta” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@bardahl.pl

2.3.     Formularz Zamówienia – usługa umożliwiająca stworzenie przez Klienta listy produktów zmierzającej do zawarcia umowy sprzedaży. korzystanie z usługi rozpoczyna się w chwili dodania pierwszego produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym.

2.4.     Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta kolejno dwóch kroków łącznie – (1) wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Do chwili potwierdzenia zamówienia poprzez kliknięcie pola złóż zamówienie istniej możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych.

2.5.     Formularz Zamówienia jest usługą elektroniczną świadczoną nieodpłatnie posiadającą charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem.

 1. Cent towarów

3.1.     ceny towarów podawane są w złotych polskich

3.2.     Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu.Dla Klienta obowiązująca jest cena podana w ofercie Sklepu w chwili zakupu towaru.

3.3.      Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu

3.4.     Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie Sklepu oraz wprowadzania w nich zmian.

 1. Formy płatności:

4.1.     Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
a. płatność przy odbiorze: należność pobiera kurier,
b. kartą kredytową
c. przelewem bankowym na konto spółki prowadzącej sklep,

 1. Przyjmowanie i realizacja zamówień

5.1.     Sklep internetowy www.bardahl.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

5.2.     Zamówienia od Klientów mogą być przyjmowane w następujący sposób (1) za pośrednictwem Sklepu korzystając z Formularza Zamówienia, (2) telefonicznie pod numerem telefonu +48 516 198 144 lub za pomocą adresu e-mail biuro@bardahl.pl. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem wiadomość, że zlecenie dotarło do Sklepu.

5.3.     Przyjęcie do realizacji zamówienia: (1) w przypadku gdy Klient składa zamówienie wybierając opcję płatności przy odbiorze - realizacja zamówienia rozpoczyna się po tym, jak do Sklepu dotrze od Klienta e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia, o czym Klient jest informowany na stronie kończącej składanie zamówienia, (2) w przypadku zamówienia złożonego wybierając opcję płatności przelewem realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu wpłaty przez Sprzedającego, (3) w przypadku zamówień płatnych kartą kredytową - realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili autoryzacji karty.

5.4.     Towary na stronie Sklepu posiadają informację o dostępności dla Klientów. W przypadku ewentualnej niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o tym fakcie i podejmuje decyzje o sposobie realizacji zamówienia (częściowa lub anulowanie całości zamówienia).

5.5.     Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych promocją.

5.6.     Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 roku w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur ( Dz. U. Nr 133, poz. 1119 ) faktura VAT nie wymaga podpisu.

5.7.     Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Późniejsza rezygnacja z zamówienia regulowana jest procedurą odstąpienia od umowy.

 1. Czas realizacji zamówienia

6.1.     Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od przyjęcia przez Sklep zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów ze Sklepu, przy czym uwzględnia tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych. W przypadku towarów dostępnych na zamówienie czas realizacji uzgadniany jest indywidualnie.  

6.2.     W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się o czas wpływu środków za towar na konto spółki prowadzącej Sklep

6.3.     Przesyłki są dostarczane firmą kurierską zgodnie z regulaminem firmy kurierskiej zazwyczaj w ciągu 1-2 dni roboczych po dokonaniu wysyłki z magazynu.

6.4.     Do realizacji zamówienia Sklep wykorzystuje dane podane przez Klienta, w związku z czym nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

 1. Warunki zwrotu

7.1.     Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Termin 14dni, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem lub załączyć do paczki ze zwracanym towarem.

7.2.     W celu usprawnienia obsługi, towary zwracane prosimy opatrzyć w numer zwrotu: NRZ. Numer ten można uzyskać pod adresem biuro@bardahl.pl, lub numerem telefonu 516198144. Numer NRZ powinien być opisany w widocznym miejscu na przesyłce, ponieważ paczki bez numeru NRZ mogą zostać nieodebrane.

7.3.     Zwracany towar zgodnie z pkt. 1, nie może nosić oznak użytkowania. Zgodnie z ustawą, zwracany towar musi być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

7.4.     Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał gratisowo, a/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego towaru.

7.5.     W sytuacji, gdy klient zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia pkt. 3, umowę kupna- sprzedaży uważa się za nie byłą i klientowi zostanie wystawiona faktura korygująca do dokumentu zakupu. Po odesłaniu przez klienta podpisanej kopii faktury korygującej zwrócona zostanie kwota stanowiąca wartość zakupionego towaru pomniejszona o koszty dostawy w przypadku gdy ponosił je Sklep Internetowy, i ew. inne koszty, które wykazał sklep, związane z dostarczeniem i obsługą towaru. W przypadku korekty ilościowej towaru, Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do wystawienia nowej faktury na usługi związane z dostarczeniem i zwrotem towaru, gdy ponosił je Sklep Internetowy.

7.6.     Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić paczkę i otrzymany towar i o ewentualnych usterkach niezwłocznie poinformować sprzedawcę. Jeżeli towar był w momencie jego odebrania uszkodzony należy w obecności kuriera spisać protokół i uszkodzony towar odesłać na adres: ul. Małopolska 50/19, 70-514 Szczecin, na koszt Sklepu Internetowego lub nie odbierać przesyłki.

7.7.     Sklep Internetowy www.bardahl.pl nie stosuje polityki towarów zastępczych.

 1. Postanowienia końcowe

8.1.     Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim

8.2.     Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

8.3.     W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym tj. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto, zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

8.4.     Zmiany regulaminu w żaden sposób nie wpływają na zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmienionego regulaminu

8.5.     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

 

 

Informacja o Przetwarzaniu Danych Osobowych

 

(obowiązek informacyjny realizowany w związku a art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678)

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HOTR Sp. z o.o. mający siedzibę przy ul. Małopolskiej 50/19, 70-514 Szczecin. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iodo2.szczecin@gmail.com
 2. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji transakcji, tj. sprzedaży produktów oferowanych przez HOTR Sp. z o.o. z siedziba w Szczecinie.
 3. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1), zwanego „RODO”
 4. Pani/Pana Dane zostają powierzone do przetwarzania firmie FAKTUROMIANIA SP Z O.O. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, przy ul. Generała Leopolda Okulickiego 19B/11., będącą operatorem systemu do obsługi księgowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 7. Pani/Pana dane będą przechowywane do czasu rozliczenia transakcji oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
 8. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych jest warunkiem koniecznym do zrealizowania procesu sprzedaży, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości zakupu przez Panią/Pana produktów firmy HOTR Sp. z o.o..
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl